วางแผนเที่ยวจังหวัดนครพนม และสกลนคร

nakhon-phanom

-วางแผนการเที่ยว-

จ.นครพนม และ จ.สกลนครอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 700 กม. หากเดินทางจากกรุงเทพฯ จะผ่านสกลนครก่อนนครพนม

นครพนมและสกลนครเป็นที่ตั้งของปูชนียสถานสําคัญทางพุทธศาสนาหลายแห่ง ส่วนใหญ่มีอายุนับหลายร้อยปี เช่น พระ ธาตุพนม จ.นครพนม พระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร เป็นต้น นอก จากนี้ยังมีสถานที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับพระเกจิสายวิปัสสนากรรมฐานหลายท่าน ดังเช่นพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นต้น ปูชนียสถาน เหล่านี้ล้วนเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของทั้งชาวไทยและชาวลาวสองฝั่งโขง นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวยังสองจังหวัดนี้ จึงน่าจะวางแผนมาเที่ยวในช่วงที่มีงานเทศกาลประเพณีของสถานที่สําคัญต่างๆ เพราะจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น

ในส่วนที่เที่ยวทางธรรมชาตินั้น บนเทือกเขาภูพานบนเส้น ทางช่วง จ.สกลนคร – จ.กาฬสินธุ์ ปลายฤดูฝนจนถึงฤดูหนาวจะมีอากาศที่เย็นสบาย ธรรมชาติสดใสงดงาม เหมาะแก่การท่อง เที่ยวมากกว่าช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัดและผืนป่าแห้งแล้ง

จุดสําคัญของการท่องเที่ยวและแหล่งที่พักมีดังนี้

จังหวัดนครพนม

1. อ.เมืองนครพนม ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง บรรยากาศดี อยู่บริเวณกึ่งกลางของจังหวัด ห่างจากอําเภอต่างๆ ไม่เกิน 100 กม. จากตัวเมืองนครพนมสามารถเดินทางไปเที่ยวยังที่ต่างๆได้สะดวก โดยที่เที่ยวเด่นๆก็มีเช่น บริเวณริมแม่น้ำโขง วัดโอกาสที่ประดิษฐานพระติ้วและพระเทียมซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวนครพนมมาช้านาน ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าซึ่งมีสถาปัตยกรรมสวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถข้ามไปเที่ยวเมืองท่าแขก แขวง คําม่วนในฝั่งลาวได้ และหากจะไปนมัสการองค์พระธาตุพนมที่ อ.ธาตุพนม ก็เดินทางจากตัวเมืองนครพนมไปอีกเพียง 60 กม. เท่านั้น

ด้านที่พักในตัว อ.เมืองนั้น ก็มีให้เลือกพักหลายแห่งหลายระดับราคา

2. อ.ธาตุพนม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและเป็นที่ตั้งของพระธาตุพนม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนครพนม ที่หากใครได้มายังนครพนมแล้ว มักจะไปนมัสการองค์พระธาตุกัน

ใน อ.ธาตุพนมมีที่พักให้เลือกหลายประเภท ทั้งโรงแรม รีสอร์ต และเกสต์เฮาส์

หากนักท่องเที่ยวพักที่ อ.ธาตุพนม สามารถวางแผนไปเที่ยว อ.เรณูนคร ที่ตั้งอยู่ใกล้กันได้ อ. เรณูนครเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเรณซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของนครพนม ทั้งยัง เป็นแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองอันสวยงามของชาวผู้ไทยเรณูด้วย

จ. สกลนคร

อ.เมืองสกลนคร ตัวเมืองสกลนครมีหนองหานซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ บริเวณริมทะเลสาบมีสวนสาธารณะชื่อสระพังทอง ที่ทั้งช่วงเช้าและเย็นชาวสกลนครจะพากันไปพักผ่อนออก กําลังกายเป็นจํานวนมาก นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองสกลนครและในย่านเทศบาลเมืองยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเชิงชุม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสกลนครมานับหลายร้อยปีด้วย

ตัวเมืองสกลนครมีที่พักประเภทโรงแรมให้เลือกหลากหลายราคา หากนักท่องเที่ยวต้องการพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม ขอแนะนําภูพานเพลซซึ่งเป็นโรงแรมในมหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนคร อยู่นอกเมืองออกไปราว 5 กม. ภายในโรงแรมมี ภัตตาคารและธนาคารบริการด้วย

nakhon-phanom

มีอะไรให้เที่ยว

จ.นครพนม และ จ.สกลนครตั้งอยู่ในภาคอีสานตอนบน มีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์และงดงามในเชิงสถาปัตยกรรมหลายแห่งให้นมัสการ ส่วนที่เที่ยวทางธรรมชาติก็มีอุทยานแห่งชาติถึงสี่แห่งอยู่บนเทือก เขาภูพาน ได้แก่ อช.ภูลังกา อช.ภูผายล อช.ภูผาเหล็ก และ อช.ภูพาน นอกจากนี้ยังมีชุมชนหัตถกรรมที่มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้เลือกซื้อเลือกชมอีกหลายแห่ง

ที่เที่ยวใน จ.นครพนม – จ.สกลนครแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

1. ไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ นครพนมและสกลนครเคยมีความรุ่งเรืองมากในอดีตจนกลายเป็นศูนย์กลางแห่งแคว้นศรีโคตร บูรซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณในลุ่มแม่น้ำโขง มีพระธาตุพนมเป็น ศูนย์กลางความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาของผู้คนมาจวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีพระธาตุสําคัญอื่นๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อัน มีความสําคัญรองลงไปเป็นลําดับ เช่น ใน จ.นครพนม มีพระธาตุ เรณ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุนคร และพระธาตุประสิทธิ์ ส่วน จ.สกลนคร มีพระธาตุเชิงชุม พระธาตุศรีมงคล เป็นต้น ชาวอีสาน เชื่อว่า พระธาตุบางองค์เป็นพระธาตุของผู้เกิดในวันต่างๆ ด้วย

2. เที่ยววัดและชมพิพิธภัณฑ์ พระเกจิสายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังหลายรูปซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธทั่วประเทศ เคยใช้ จ.สกลนครทั้งบริเวณย่านตัวเมืองและในป่าบนเทือกเขา ภูพานเป็นสถานที่ปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมกระทั่งได้ละสังขารไป

ด้วยคุณความดีและบุญญาบารมีของพระอาจารย์ทั้งหลาย บรรดาศิษย์รวมถึงประชาชนผู้เลื่อมใสจึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง พิพิธภัณฑ์อันยิ่งใหญ่สวยงามขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน เช่นที่วัด ป่าสุทธาวาสมีพิพิธภัณฑ์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต และเจดีย์ พิพิธภัณฑ์ของพระอาจารย์หลุย จนทสาโร ที่วัดถ้ําขามมีเทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ ที่วัดป่าอุดมสมพรมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ ฝัน อาจาโร ใน อช. ภูผาเหล็กมีพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตตโม และสังเวชนียสถานสี่ตําบล เป็นต้น

ใน อ.เมืองนครพนม ที่บ้านนาจอกก็มีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่ของเวียดนามเคยพํานักอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายปี

3. เที่ยวชมโบราณสถานและศิลปะสถาปัตยกรรม นครพนมและสกลนครมีโบราณสถานที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ยังคงสภาพดีอยู่หลายแห่ง เช่นสมหรือโบสถ์ในหลายวัดแถบริมแม่น้ํา โขง ที่แต่ละแห่งมีอายุเกือบ 100 ปีและมีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างที่สวยงาม มีลายปูนปั้นอันวิจิตร มีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างพื้นบ้านเล่าเรื่องราวพุทธชาดก เช่น ที่วัดโอกาสในตัวเมืองนครพนม วัดพุทธสีมาใน อ.ธาตุพนม วัดโพธิ์ศรีใน อ.บ้านแพง เป็นต้น

นอกจากนี้ย่านตัวเมืองนครพนมริมแม่น้ําโขง และที่บ้านท่าแร่ จ. สกลนคร ยังมีสถาปัตยกรรมเป็นอาคารคอนกรีตอย่างตึกฝรั่ง โดยฝีมือช่างชาวเวียดนามให้ชมด้วย

4. เที่ยวฝั่งลาว ริมฝั่งโขงด้านตรงข้ามกับตัวเมืองนครพนม เป็นที่ตั้งของเมืองท่าแขก แขวงคําม่วน ประเทศลาว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางข้ามไปเที่ยวได้โดยสะดวก ทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับ และค้างคืนบนฝั่งลาวบริเวณย่านตัวเมืองมีสถาปัตยกรรมแบบ ตึกฝรั่งช่วงญวนอันสวยงาม มีพระธาตุศรีโคตรบองพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ อีกองค์หนึ่งในลุ่มแม่น้ำโขง

และถ้านักท่องเที่ยวมีเวลามากพอสมควร ก็สามารถ ทางไปเที่ยวชมธรรมชาติอันงดงามของภูหินบินผาม่านซึ่งอยู่นอก เมืองออกไปทางด้านที่ติดกับชายแดนเวียดนามได้

5. เที่ยวธรรมชาติ เล่นน้ำตก และชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ขุนเขาใน จ.นครพนม และ จ.สกลนคร นับว่ายังคงความสมบูรณ์อยู่มาก มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง ใน จ.สกลนครมี อช.ภูพาน อช. ภูผายล อช.ภูผาเหล็ก จ.นครพนมมี อช.ภูลังกา ภายในอุทยานฯ เหล่านี้มีความงดงามของป่าไม้และขุนเขาให้เที่ยวชม และในฤดูฝนยังมีน้ําตกช่วยเพิ่มความน่ารื่นรมย์แก่ผืนป่าด้วย

นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติ ยังมีแม่น้ำโขงซึ่งไหลผ่าน จ.นครพนม เป็นทั้งพรมแดนไทย-ลาวและธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปสัมผัสได้ในหลายจุด ทั้งบริเวณตัวอําเภอที่อยู่ ริมแม่น้ำโขงและระหว่างเส้นทางที่เลาะเลียบแม่น้ำ และในช่วงฤดูร้อนเมื่อน้ำในแม่น้ำโขงลดระดับลงอย่างมาก ผืนน้ำก็จะกลายเป็นหาดทรายอันกว้างใหญ่ โดยเฉพาะที่หาดทรายทองในตัวเมืองนครพนมซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

6. เที่ยวชมศิลปหัตถกรรม จ.นครพนม และ จ.สกลนคร มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ซึ่งล้วนแต่มีฝีมือทางด้านศิลปหัตถกรรม เช่น ชุมชนหัตถกรรมชาวผู้ไทยเรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม ที่มี ฝีมือในการทอผ้าไหมผ้าฝ้าย และที่ จ.สกลนครก็มีกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านวาใหญ่ที่ อ.อากาศอํานวย โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจารที่ อ.บ้านม่วง ซึ่งมีผลงานผ้าปักลายและไหมพรมที่งดงาม และ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามที่ อ.เจริญศิลป์ ซึ่งมีผลงานเครื่องปั้นดินเผาอันโดดเด่น

7.เที่ยวชมเทศกาลงานประเพณี งานประเพณีที่สําคัญ ของ จ.นครพนมได้แก่ งานนมัสการพระธาตุพนมและงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม ซึ่งมีการจุดประทีปส่องสว่างงดงามในลําน้ำโขง

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet