ชมศิลปะพื้นเมืองที่โรงละครแห่งชาติ ประเทศมองโกเลีย

โรงละครแห่งชาติ

โรงละครแหงชาติ
National Academic Drama theatre

อาคารโรงละครขนาดใหญ่สีชมพูขาวตั้งทางทิศใต้ของจัตุรัสชุคบาตาร์ เพียงแค่เดินข้ามสี่แยกไฟแดงใหญ่และเดินตรงไปราว 100 เมตร การแสดงมีทั้งการร่ายรําในชุดพื้นเมือง การร้องเพลงในแบบฉบับมองโกล โดยใช้เสียงสูงต่ำในลําคอ แต่กลับดังก้องกังวานไปทั่วทั้งโรงละคร ฟังแล้วให้ความรู้สึกราวกับว่าอยู่ในที่ราบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เต็มด้วยทิวเขาเห็นกระโจมอยู่ลิบๆทีเดียว Continue reading “ชมศิลปะพื้นเมืองที่โรงละครแห่งชาติ ประเทศมองโกเลีย”

วัดโชอิจีน แหล่งรวบรวมงานศิลปะในศาสนาพุธแบบทิเบตที่มีความเก่าแก่หาชมได้ยาก

Choijin Lama Temple Museum 

วัดโชอิจีน
Choijin Lama Temple Museum 

จากทางเข้าหลักด้านหน้าจะเห็น Maharaja Temple ซึ่งมีห้องขายตั๋วอยู่ทางซ้ายมือด้านใน แม้วัดโชอิจิน จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย แต่บอกได้เลยว่าเป็นแหล่งเก็บงานศิลปะในศาสนาพุทธ แบบทิเบตที่ล้วนเก่าแก่โบราณไว้เป็นจํานวนมาก หลายๆอย่างแม้แต่ในพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติมองโกเลียก็ไม่ได้มีจัดแสดง แต่มีข้อห้ามถ่ายรูปทางด้านใน พื้นที่วัดเองก็ไม่ได้กว้างใหญ่มากแค่ราวๆ 1 ชั่วโมงก็สามารถเยี่ยมชมได้ทุกวันจนครบ

วัดโชอิจินสร้างเมื่อปี ค.ศ.1904-1908 ในสมัยบอจด์ข่าน ที่ 8 จอร์ซาน ดัมนา (Bogd Khan Jibzundampa Khutugtu) โดยสถาปนิกโด่งดัง Ombo และช่าง 300 คน จึงเป็นสมบัติทางศาสนา และสถาปัตยกรรมที่สําคัญลักษณะโครงสร้างระหว่างมองโกเลีย ทิเบตและจีน โชอิจินเป็นชื่อของพระลามะ Luysanthai45 Lama พระเชษฐาของบอจด์ข่าน จอร์ซาน ดัมบา ดูทักต์ ข่านมองโกเลียองค์สุดท้าย คําว่า Choin จะใช้เรียกพระระดับสูง Continue reading “วัดโชอิจีน แหล่งรวบรวมงานศิลปะในศาสนาพุธแบบทิเบตที่มีความเก่าแก่หาชมได้ยาก”

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติมองโกเลีย

national-museum-of-mongolia

พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติมองโกเลีย
National Museum of Mongolia 

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณเริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปจนถึงยุคภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต มีการจัดแสดงอาวุธในศตวรรษที่ 12 เครื่องแต่งกายชนเผ่าเครื่องประดับ เครื่องดนตรี เกอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในเรือนในสมัยนั้น พระราชสาส์น ใต้ตอบระหว่างโป๊ป Innocent IV กับข่าน Guyuk ในภาษาละติน-เปอร์เซียในปี ค.ศ.1246 และตราประทับของข่าน แส้ของแดมดิน ชุคบาตาร์ที่ใช้ซ่อนพระราชสาส์นลับของ Bogd Khan เพื่อส่งไปขอความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ.1920 ก็ถูกเก็บรักษาไว้ใน พิพิธภัณฑ์นี้ด้วย Continue reading “เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติมองโกเลีย”

เที่ยวชมความสวยงามและประวัติศาสตร์เมืองอูลานบาตาร์

อูลานบาตาร์

– เจดีย์ขาว –

บริเวณหน้าวัดกานดานจะพบเจดีย์สีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดพุทธในสมัยก่อน ส่วนของสถูปเจดีย์จะเก็บบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้า ส่วนในทิเบตเจดีย์ในพระราชวังโปตาลาจะเก็บร่างขององค์ดาไลลามะ แต่ในสมัยต่อมาจะนิยมบรรจุคัมภีร์เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ ส่วนของยอดเจดีย์จะมีสัญลักษณ์บนสุดรูปอัญมณีแทนการตรัสรู้ พระอาทิตย์แทนปัญญา พระจันทร์แทนคุณธรรมความเมตตา รองรับด้วยฐานที่มีลักษณะลวดลายของดอกบัว อยู่บนยอดทรงโคน 13 ชั้น แสดงถึงระดับขั้นในการบรรลุปัญญาญาณของพระโพธิสัตว์ Continue reading “เที่ยวชมความสวยงามและประวัติศาสตร์เมืองอูลานบาตาร์”

‘อูลานบาตาร์’ เมืองที่อยู่ทางทิศเหนือของประเทศมอลโกเลีย

ulaanbaatar

-อูลานบาตาร์ (Ulaanbaatar)-

อูลานบาตาร์ (Ulaanbaatar) หรือเรียกในแบบภาษาอังกฤษว่า อลันบาร์ตอ (Ulan Bator) เมืองหลวงที่อยู่ค่อนไปทางตอนเหนือของประเทศมองโกเลีย ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1778 เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและประชากรเกือบครึ่งประเทศพักอาศัยในเมืองนี้ ภูมิประเทศเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขา มีแม่น้ำตกไหลผ่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสําคัญที่หล่อเลี้ยงการเพาะปลูก เพราะมองโกเลียเป็นดินแดนที่ฝนตกน้อยมากในปัจจุบันเมืองมีการพัฒนาตึกสูงทันสมัย ถนนหนทางขยายมากขึ้น สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งเลยเหมือนซุกตัวในท่ามกลางตึกสูง แต่ยังพบว่าในบางตึกอาคารเก่ายังคงเป็นสไตล์กลิ่นอายยุคโซเวียตที่เข้า มามีอิทธิพลในการปกครองสมัยนั้นอยู่ ที่เน้นขนาดความใหญ่โตและขึงขังน่าเกรงขาม Continue reading “‘อูลานบาตาร์’ เมืองที่อยู่ทางทิศเหนือของประเทศมอลโกเลีย”