เที่ยวชมความสวยงามและประวัติศาสตร์เมืองอูลานบาตาร์

อูลานบาตาร์

– เจดีย์ขาว –

บริเวณหน้าวัดกานดานจะพบเจดีย์สีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดพุทธในสมัยก่อน ส่วนของสถูปเจดีย์จะเก็บบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้า ส่วนในทิเบตเจดีย์ในพระราชวังโปตาลาจะเก็บร่างขององค์ดาไลลามะ แต่ในสมัยต่อมาจะนิยมบรรจุคัมภีร์เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ ส่วนของยอดเจดีย์จะมีสัญลักษณ์บนสุดรูปอัญมณีแทนการตรัสรู้ พระอาทิตย์แทนปัญญา พระจันทร์แทนคุณธรรมความเมตตา รองรับด้วยฐานที่มีลักษณะลวดลายของดอกบัว อยู่บนยอดทรงโคน 13 ชั้น แสดงถึงระดับขั้นในการบรรลุปัญญาญาณของพระโพธิสัตว์ Continue reading “เที่ยวชมความสวยงามและประวัติศาสตร์เมืองอูลานบาตาร์”