เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติมองโกเลีย

national-museum-of-mongolia

พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติมองโกเลีย
National Museum of Mongolia 

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณเริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปจนถึงยุคภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต มีการจัดแสดงอาวุธในศตวรรษที่ 12 เครื่องแต่งกายชนเผ่าเครื่องประดับ เครื่องดนตรี เกอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในเรือนในสมัยนั้น พระราชสาส์น ใต้ตอบระหว่างโป๊ป Innocent IV กับข่าน Guyuk ในภาษาละติน-เปอร์เซียในปี ค.ศ.1246 และตราประทับของข่าน แส้ของแดมดิน ชุคบาตาร์ที่ใช้ซ่อนพระราชสาส์นลับของ Bogd Khan เพื่อส่งไปขอความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ.1920 ก็ถูกเก็บรักษาไว้ใน พิพิธภัณฑ์นี้ด้วย Continue reading “เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติมองโกเลีย”