เที่ยวชมความสวยงามและประวัติศาสตร์เมืองอูลานบาตาร์

อูลานบาตาร์

– เจดีย์ขาว –

บริเวณหน้าวัดกานดานจะพบเจดีย์สีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดพุทธในสมัยก่อน ส่วนของสถูปเจดีย์จะเก็บบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้า ส่วนในทิเบตเจดีย์ในพระราชวังโปตาลาจะเก็บร่างขององค์ดาไลลามะ แต่ในสมัยต่อมาจะนิยมบรรจุคัมภีร์เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ ส่วนของยอดเจดีย์จะมีสัญลักษณ์บนสุดรูปอัญมณีแทนการตรัสรู้ พระอาทิตย์แทนปัญญา พระจันทร์แทนคุณธรรมความเมตตา รองรับด้วยฐานที่มีลักษณะลวดลายของดอกบัว อยู่บนยอดทรงโคน 13 ชั้น แสดงถึงระดับขั้นในการบรรลุปัญญาญาณของพระโพธิสัตว์ Continue reading “เที่ยวชมความสวยงามและประวัติศาสตร์เมืองอูลานบาตาร์”

‘อูลานบาตาร์’ เมืองที่อยู่ทางทิศเหนือของประเทศมอลโกเลีย

ulaanbaatar

-อูลานบาตาร์ (Ulaanbaatar)-

อูลานบาตาร์ (Ulaanbaatar) หรือเรียกในแบบภาษาอังกฤษว่า อลันบาร์ตอ (Ulan Bator) เมืองหลวงที่อยู่ค่อนไปทางตอนเหนือของประเทศมองโกเลีย ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1778 เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและประชากรเกือบครึ่งประเทศพักอาศัยในเมืองนี้ ภูมิประเทศเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขา มีแม่น้ำตกไหลผ่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสําคัญที่หล่อเลี้ยงการเพาะปลูก เพราะมองโกเลียเป็นดินแดนที่ฝนตกน้อยมากในปัจจุบันเมืองมีการพัฒนาตึกสูงทันสมัย ถนนหนทางขยายมากขึ้น สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งเลยเหมือนซุกตัวในท่ามกลางตึกสูง แต่ยังพบว่าในบางตึกอาคารเก่ายังคงเป็นสไตล์กลิ่นอายยุคโซเวียตที่เข้า มามีอิทธิพลในการปกครองสมัยนั้นอยู่ ที่เน้นขนาดความใหญ่โตและขึงขังน่าเกรงขาม Continue reading “‘อูลานบาตาร์’ เมืองที่อยู่ทางทิศเหนือของประเทศมอลโกเลีย”